Med kunskap mot framtiden
Natur och kultur är livskvalitet
Liv i skärgården 24/7

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland. Kompetensuppbyggnad och utbyte skapar tillväxt och berikar det åländska näringslivet och kulturen. Det åländska skolsystemet presterar i topp och omfattar idag allt från barnomsorg, småbarnspedagogik, grundskola, gymnasium och högskolan till fri bildning och fortbildning. Ett livslångt lärande präglar kunskapsinhämtningen i alla åldrar. Vi ska ge den de bästa förutsättningarna i världen!
  • Ålänningar mår bäst visar olika mätningar. Jag tror att det beror på att vi har nära till andhämtning i vår natur och kultur. För många av oss betyder egna odlingar i trädgården, utflykter i skog och mark för att plocka bär och svamp eller jakt och fiske inte bara en guldkant i tillvaron utan en avgörande grundorsak till att vi valt att slå ner våra bopålar i den åländska jordmånen. Vi månar om miljön i och runt Östersjön.
    Professionella kulturarbetare bidrar till att hela människan – man lever, som bekant, inte av bröd allena. Kulturlivet på Åland blomstrar. Vi ska vara aktsamma om den och ge kulturarbetarna verksamhetsförutsättningar.
  • Det småskaliga jordbruket kan inte konkurrera i volymer men är oslagbart gällande höga naturvärden. Vi måste bevara den särprägel som det brutna landskapet formats till av viliga händer genom århundraden. Naturbeten, åkerholmar och ängsmarker bidrar till den biologiska mångfalden som tilltalar också människor utifrån. Vi blir lätt ”hemmablinda” och glömmer bort vårt ursprung. Djur som betat på åländska naturbeten med höga naturvärden ger konkurrensfördelar vars andel i framtiden kommer att öka.
  • Inom hela Norden har en kontinuerlig avfolkning av landbygd och skärgård inte kunnat stoppas. På Åland har skärgården genomgått stora förändringar under de senaste hundra åren. Trots förbättrade förbindelser och ökad tillgänglighet har flyttningsrörelsen gått mot de centrala delarna av Åland där arbete kan erbjudas. Endast genom infrastrukturella årgärder kan den negativa trenden vändas. Att växa upp, leva och åldras – Liv i skärgården – ska vara möjligt 24/7. En tunnelförbindelse till Föglö ger förutsättningar även till ökade trafikflöden till den övriga skärgården. Arbetsmarknaden vidgas och förutsättningarna för att bo kvar i skärgården blir verklighet.
  • Min långa erfarenhet från skola och förvaltning, tillsammans med min examen och utbildning, har gett mig en förmåga att snabbt fördjupa mig i olika frågor samtidigt som jag har lätt att se större helheter. Mina intressen inom naturbruk och djurhållning har vidgat mitt synsett på det mervärde som småskaligheten ger framom stordrift. Ett aktivt liv i skärgården, med allt vad det innebär i olika former, är friskvård som inte ska underskattas.  Vi är alla viktiga kulturbärare för framtida generationer.