Vi leder utvecklingen

Hela människan, hela Åland

Många av oss är lyckligt lottade med familj, goda vänner och kolleger. Men vi ser de som saknar sammanhang. Vi ser människors behov – vi är inte färdiga, vi vill göra mer. Liberalerna har under denna mandatperiod varit en del av landskapsregeringen med det högsta ansvaret för människorna, klimatet och ekonomin. Vi leder utvecklingen och vill gärna fortsätta med det.

Under nästa mandatperiod ska en ny självstyrelselag slutligen och äntligen ros i hamn. Liberalerna driver på och sparar ingen möda.

Liberalernas Åland är öppet och välkomnande. Vi vill vara en stark röst för de som inte alltid hörs i samhällsdebatten, för barn, unga, olika minoriteter, personer med funktionsvariationer och för äldre.

Vi är stolta över Åland. Vi är stolta över kulturlivet, företagen och föreningarnas engagemang. Men vi vill mer.

Vi vill ha ett starkt Åland. Ingen ska behöva tacka nej till vård för att de inte har råd, det ska gå att leva och verka på hela Åland, företagsamheten ska få blomstra och alla barn ska få en ärlig chans i vårt skolsystem. Alla ska få vara behövda, genom hela livet.

Liberalernas möjligheter att påverka är stora. Uppdragen är många men vårt fokus är kristallklart. Det förändringsarbete vi påbörjat måste få fortsätta.

Du kan lita på oss, liberaler, vi har styrkan, modet och viljan att göra ett bra Åland bättre för dig.

Katrin Sjögren, partiordförande

Människan i centrum, inte strukturerna

Blir du upprörd över att unga människor inte får besöka vilken ungdomsgård de vill? Blir du förtvivlad över att någon av dina anhöriga slussas runt i vård- och omsorgsapparaten? Är du orolig för dina barns skolgång? Varför så många gränser i det offentliga Åland? Varför så många diken inom den offentliga servicen? Varför skickas vi mellan olika serviceproducenter? Varför använder vi inte våra gemensamma resurser på ett smartare sätt?

Det är dags att ta bort gränser och bygga broar inom det offentliga Åland! Det gör vi för att trygga din förälders äldreomsorg, för att garantera bra kvalitet i ditt barns skola och barnomsorg, för att få en lika behandling inom sociala tjänster och för att ingens särskilda behov ska hängas ut i kommunens budgetbehandling, för en samlad teknisk service där hela Åland ingår i en gemensam planering. Skall detta bli möjligt så måste de strukturella hindren och gränserna bort, liberalernas långsiktiga målsättning är därför att Åland ska bestå av en faståländsk kommun och en skärgårdskommun. Det skulle betyda ett betydligt större fokus på helheten till gagn för alla ålänningar.

Därför vill vi:

 • på sikt ha en stark kommun för hela fasta Åland som har muskler att garantera alla ålänningars övergripande och specialiserade samhällsservice. Skärgården, med sina behov och utmaningar kvarstår som kommun, särskilt understödd av landskapet.

Individen i fokus

Individen är i fokus i liberalernas socialpolitik. Vi vill ge service när och där du behöver den. Vi ser också det skriande behovet att ställa om till tidiga och förebyggande insatser; i skolan, i vården och i omsorgen. Mycket har gjorts, men mycket finns också kvar att göra. Vi konstaterar att kunskap, kompetens och erfarenhet är viktigt för att skapa god social-, hälso- och sjukvård däremot ser vi att det ofta saknas strukturer för att varje medarbetare ska kunna komma till sin absoluta rätt. Vi ser också att jämställdhetsarbetet måste fortsätta, allra särskilt understryker vi arbetet mot våld i nära relationer. Vi ser att delaktighet stärker välbefinnandet och att vi behöver arbeta med ålänningarnas, unga som gamla, möjlighet att påverka samhället.

Därför vill vi:

 • leverera kommunal service nära där du bor
 • stödja byggandet av trygghetsboenden för seniorer runt om på Åland, liberalerna lovar investeringsstöd för såväl offentliga som privata aktörer
 • utvidga studerandehälsan till en ungdomshälsa för alla unga, vi vill att ungdomshälsan hanterar allt från hälsokontroller till preventiv mottagning och samtalsterapi
 • införa vårdcoach och subjektiv rätt till att myndigheterna samordnar social, hälso- och sjukvård med dig i centrum
 • genomföra jämställda löner och införa löneutvecklingsprogram
 • att allas kunskap tillvaratas i de offentliga organisationerna, vi vill skapa strukturer där ansvar, befogenheter och lönesättning hänger ihop
 • införa expertsjuksköterskor inom vården
 • professionalisera ÅHS styrelse, helt eller delvis
 • erbjuda dig mer e-hälsa och teknik i vården

Inkludering

Vissa grupper i samhället behöver få vår speciella uppmärksamhet. De som behöver samhällets hjälp ska få det.

Därför vill vi:

 • modernisera diskrimineringslagen
 • skapa sysselsättning framom bidrag
 • se över beroendevården med fokus påbrukarperspektiv
 • fokusera på pusselfamiljepolitiken – utvärdera och åtgärda
 • samarbeta så att alla skolor har tillgång till psykolog och kurator
 • skapa en ny funktionshinderslag
 • se till att alla ska ha råd med gymnasieutbildning, detta kräver särskilda insatser för skärgårdsungdomar
 • utöka utbudet inom vård- och omsorg med servicesedlar
 • införa ett gemensamt högkostnadsskydd för sociala tjänster och vård vid ÅHS
 • förbättra stödet till närståendevårdarna
 • utveckla stödet för de äldre som bor hemma med hjälp av teknik, förebyggande insatser och genom att kräva att alla kommuner har hemtjänst dygnet runt
 • införa seniorutbildning motsvarande föräldrautbildningen
 • personal som behärskar finska eller andra språk ska vid behov kunna möta patienter, klienter och barn på deras modersmål

Näringsliv och kreativitet, ett starkt Åland

Näringslivet är basen för den åländska välfärden. Näringslivet ger sysselsättning, skatteintäkter och sätter Åland på kartan. Vi ser behovet av att Åland ska få ett nytt Viking Line, Ålandsbanken eller Optinova. Vi konstaterar att konkurrensen för våra åländska företag idag är stenhård och uttryckligen global. Företagen måste därför både till sina styrelser och sin arbetsstyrka kunna rekrytera de bästa experterna.

Vi ser stora behov av att näringslivet ska utvecklas och att vi får en ökad export, men det är företagarna som är experterna när det gäller utvecklingen av det åländska företagandet. Vi lyssnar på dem.

Därför vill vi:

 • företagen ska få ha valfritt språk som internt verksamhetsspråk
 • företagen ska själv få välja vem som ska sitta i ens styrelse
 • inflyttning av experter och kvalificerad arbetskraft måste gynnas. Detta kräver en modernisering av jordförvärvsreglerna, utan att för den delen släppa allt fritt

Bekämpa fattigdom, inte rikedom

Vi liberaler bekämpar fattigdom, inte rikedom. Vi vill stimulera alla typer av företagare. Vid sidan av storföretagen finns en oerhörd bredd av åländska företagare som bidrar till bättre BNP och sysselsättning. Ett aktivt näringsliv på hela Åland är också den bästa regionalpolitiken. Kostnader för el, VA och avfall måste därför hållas nere för att skapa god konkurrenskraft, många företagare drabbas av just dessa kostnader. God infrastruktur är också centralt för många olika typer av företag och för ett modernt samhälle. Liberalerna vill fortsätta satsningar på digitalisering, vägnät och ställer sig positiva till en tunnelutredning i följande steg, som utan fördröjning kunde leda till snabba beslut om förverkligande. Vi ser att vi behöver bedriva en ansvarsfull offentlig ekonomi som skapar stabilitet. En långsiktigt uthållig ekonomi är ett självklart mål för oss.

Därför vill vi:

 • sänka elkostnaderna genom att fortsätta utveckla vindkraften och gå igenom möjligheterna till kapitaltillskott till Kraftnät Åland
 • marknadsföra Åland som bostadsort och stärka Åland som turistdestination
 • att andelen EU-medel ska öka på Åland
 • bilda en tillväxt- och hållbarhetsfond för innovation, forskning och för att kunna satsa offentliga medel under lågkonjunktur
 • modernisera alkohollagstiftningen för en mer konkurrenskraftig restaurangbransch och dryckesindustri
 • Ålandstrafiken måste ges ett tydligt serviceuppdrag och regelverken kring skärgårdstrafiken behöver kraftigt förenklas i syfte att ge skärgårdsbor, näringsidkare och besökare bättre service
 • stärka den lokala matproduktionen från jord till bord

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt Åland

God utbildning, möjlighet till livslångt lärande och ett sjudande kulturliv är viktiga nycklar för att stärka Ålands konkurrenskraft och för att skapa ett dynamiskt Åland.

Därför vill vi:

 • att fler ska ta sig igenom gymnasiet, vi behöver utreda hur systemen kan göras mer flexibla. HUTH-studerande ska ges möjlighet att ta examen på fyra år
 • programmering ska integreras i undervisningen
 • skapa fler kvalificerade praktikplatser och sommarjobb inom landskapsförvaltningen
 • införa masterutbildning inom omvårdnad på Högskolan på Åland
 • fortsättningsvis stärka besöksnäringen inom kultur och idrott
 • uppgradera naturturismen
 • Ta del av och sprida de kunskaper som äldre har om vårt gemensamma kulturarv
 • Åland 100 år ska bli ett fyrverkeri av alla typer av kulturyttringar
 • Ålands kulturdelegation erhåller riskmedel som kan delas ut om större kulturevenemang inte bär sig, en typ av evenemangsgaranti

Det ska löna sig att arbeta på Åland.

Därför vill vi:

 • att man ska få tjäna mer men behålla studiestödet
 • genomföra en reformering av hemvårdsstödet
 • utöka jobb- och pensionsskatteavdraget

Alla behövs på ett starkt Åland

Vi vill också erkänna de äldres betydelse.

Därför vill vi:

 • erkänna de stora insatserna som äldre utför i form av obetalt arbete, exempelvis som föreningsmedlemmar och barnvakter. Vi vill beräkna det ekonomiska värdet av detta arbete, så som tidigare gjorts med föreningarna.

Miljö och klimat kräver handling

Klimat- och miljöfrågorna ska tas på allvar.  Vi ser därför med glädje på alla de initiativ som väcks från såväl privatpersoner som från företag. Privatpersoner som flyger mindre, utfasning av plastpåsar och energibesparande åtgärder är viktigt, vi ger en stor eloge till alla de som satsar och det ska vara lätt att göra rätt.

Vi liberaler vill fokusera på frågor som vi kan påverka och som ger positiva effekter för klimatet både globalt och på hemmaplan. En möjlig klimatskatt för EU är mycket viktiga frågor men dessa kan lagtinget inte påverka. Men det finns många frågor där lagtinget kan ha betydelse. Åland är en extremt biltät region och där finns ett stor potential att göra en klimatinsats.

Därför vill vi:

 • utöka kollektivtrafiken generellt och leverera tät trafik på axeln Finström – Jomala – Mariehamn
 • se över möjligheterna till grön skatteväxling, vi vill ta över fordonsbeskattningen.

Samarbete krävs

Vi behöver arbeta kunskapsbaserat och sektoröverskridande för att nå ett miljömässigt hållbart samhälle.

Därför vill vi:

 • införa klimat- och miljökunskap i läroplanerna
 • aktivt fasa ut fossila bränslen och oljebaserade produkter och Åland ska bli självförsörjande på el
 • skapa en ny kandidatutbildning på Högskolan på Åland som fokuserar på miljö- och klimatteknologi, vi har en vision om att Högskolan på sikt kunde bli ett nav för Östersjöforskning
 • förnya och klimatneutralisera skärgårdstrafiken
 • stärka de offentliga instansernas hållbarhetsarbete
 • miljö- och klimatanpassa ÅHS som har har hög energiförbrukning dygnet runt, stora avfallsmängder och hanterar många miljöfarliga ämnen
 • skapa servicelinjer som komplement till kollektivtrafik och färdtjänst
 • initiera ett nordiskt samarbete för att öka andelen produkter som kan pantas
 • stifta en klimatlag

Skogen en viktig resurs

Inom byggnadstekniken sker en mycket snabb utveckling där nya material ständigt tas fram. Skogen har stort potential och med ny cellulosateknik lyckas man ta fram de mest enastående produkterna. Vi menar att skogen är Finlands och Ålands nya Nokia och vi har möjlighet att delta i den utvecklingen.

Därför vill vi

 • fastighetsverket ska bygga klimatsmart och i trä, befintliga byggnader ska klimatanpassas
 • analysera Ålands möjligheter att delta i träbaserade innovationer, vi är villiga att satsa medel för detta

Cirkulärt

Vi konstaterar att tillväxt och hållbarhet inte längre kan separeras, det hänger ihop – framtidens företag är hållbara. Den cirkulära ekonomin handlar om att ta tillvara de material som finns tillgängliga och minska avfallet. Här finns stor potential i idéer som ökar konkurrenskraften och minskar på vårt ekologiska fotavtryck. Ett exempel är att om vi skulle ta tillvara vårt slaktavfall lokalt och producera benmjöl så kan vi bygga lokala kretslopp som minskar importen, och därmed utlakningen, av näringsämnen samtidigt som vi minskar kostnaden för avfall och bygger upp ny verksamhet som sysselsätter ålänningarna.

Därför vill vi:

 • renovera och återanvända det som annars skulle ha blivit avfall, det stärker dessutom sysselsättningen
 • delta i och stöda teknisk utveckling som bidrar till hållbar utveckling
 • tillsammans med primärnäringarnaarbeta för att minska Ålands ekologiska fotavtryck
 • särskilt stöda cirkulär ekonomiska investeringar så som fisk- och benmjölsfabriker, recirkulering av vatten och rötning av slamrester

Skydda den biologiska mångfalden

För att kunna skydda rara biotoper, säkra framtida vattentäkter och stärka exempelvis fiskarnas lek behöver vi planera Åland tillsammans; varken djur, blommor eller vatten känner våra kommungränser. Östersjön är vårt blåa vardagsrum och havets hälsa måste prioriteras. Djuren har rätt till ett värdigt liv.

Därför vill vi:

 • ha en heltäckande åländsk samhällsplanering
 • trygga dricksvattnet
 • anlägga fler våtmarker
 • stifta ny vattenlag
 • djurskyddet ska stärkas med en modern djurskyddslagstiftning
 • ta fram en strategi för att bevara den biologiska mångfalden
 • mer lokalproducerad mat i de offentliga köken
 • upphandla varor och tjänster med ett tydligt hållbarhetsperspektiv
 • klimat- och miljösatsning i kommande LBU-program
 • stärkt satsning på vilt- och fiskevård i samarbete med lokala aktörer
 • stärka det strategiska arbetet för att minska övergödningen
Till toppen