Grön liberalism

Vi vill ta ansvar för att förvalta naturen och den biologiska mångfalden

En stark miljö- och klimatpolitik är en ödesfråga för mänskligheten. Det går inte längre att blunda, det är tid för handling. Åland kan inte rädda hela jorden men vår uppfattning är att Åland ska vara en del av lösningen, inte problemet. Detta betyder att vi måste vara beredda att anta tuff lagstiftning, något som faller helt inom ramen för parollen ”frihet under ansvar”. Vi konstaterar också att EU kommer att leverera mycket lagstiftning inom området inom ramen för ”Fit for 55” och ”Den gröna given”. Åland behöver ha en proaktiv hållning och nyttja EU-stöden för att klara omställningen. Miljöarbetet ska ske genom en ekosystembaserad förvaltning där vi ser till helheten och kopplingen mellan djur, natur och människor.

Liberal klimatpolitik gynnar alla

En liberal klimatpolitik kombinerar frihet och välfärd med omtanke för vår planet och ett stabilt klimatsmart energisystem. Fossila bränslen ska fasas ut. Klimatinvesteringarna ska vara långsiktiga och komma många till del, det är vårt gemensamma ansvar.

Vi ser gärna att samhällsavgifter bidrar till att enskilda individer gör mer hållbara val, så kallad nudging. Den som smutsar ner får betala mer samtidigt som de som gör hållbara val gynnas. I ett samhälle med dynamisk marknadsekonomi kan miljöpåfrestande produkter och tjänster ersättas av nya och mer miljövänliga sådana. Den förnyelseprocessen vill vi stimulera.

En liberal klimatpolitik kombinerar frihet och välfärd med omtanke för vår planet och ett stabilt klimatsmart energisystem. Fossila bränslen ska fasas ut. Klimatinvesteringarna ska vara långsiktiga och komma många till del, det är vårt gemensamma ansvar. Den som smutsar ner får betala mer samtidigt som de som gör hållbara val gynnas. I ett samhälle med dynamisk marknadsekonomi kan klimatpåfrestande produkter och tjänster ersättas av nya och mer klimatsmarta sådana. Den förnyelseprocessen vill vi stimulera. Klimatstrategin behöver uppdateras för att ta långsiktig ställning till havsbaserad vindkraft och transporternas utsläpp. Klimatomställningen medför en del kostnader, men ger även ekonomiska vinster – de vinsterna vill vi maximera.

Vi vill ta ansvar för att förvalta naturen och den biologiska mångfalden

Vi har tillsammans, och individuellt, ansvar för att förvalta miljö och natur. Det är viktigt för allt levande på jorden. Miljöpolitiken ska grundas på tydliga och generella ramar vilka baseras på forskning, med utgångspunkt i vad naturen långsiktigt kan bära. Vi vill ge våra barn och barnbarn möjligheter att njuta av den åländska naturen och vill att naturvården ska syfta till att bevara den biologiska mångfalden och det unika i vår åländska miljö. Individens val påverkar miljön och det ska vara lätt att välja rätt och hållbart. Det betyder inte att det offentliga kan väja undan för arbetet med att skydda den biologiska mångfalden utan arbetet genomföras strategiskt och kontinuerligt. Det finns många insatser för biologisk mångfald som vi på Åland kan utföra själva, som bland annat bekämpning av invasiva djurarter och att utöka grönområden. Det småskaliga jordbruket och naturbeten med höga naturvärden bibehåller våra öppna landskap och utgör även ett ovärderligt inslag för den biologiska mångfalden.

Djurvälfärd och viltvård

Lagstiftningen gällande djurskyddet är i stort behov av en modernisering med tonvikt på djurens välfärd. Viltvårdsarbetet som utförs i samarbete med civilsamhällets aktörer ska fortsätta och utvecklas för att säkerställa våra inhemska arters existens.

Vi förespråkar en cirkulär ekonomi

Avfallets miljöpåverkan ska minskas genom fungerande återanvändning och återvinning och avfallspolitiken måste förebygga och förhindra att farliga ämnen sprids i naturen. I den cirkulära ekonomin är återanvändning av vatten, nyskapande av material som tidigare sågs som avfall och nyttjande av varje resurs i fokus. Vi liberaler ser att vi, med näringslivet i spetsen, kan skapa förändring på riktigt; dels blir företagen mer lönsamma, dels gynnas klimat och miljö.

Östersjön är vårt blåa vardagsrum

Hur havet mår påverkar människor, djur och natur men också näringslivet. Vårt hav är särskilt utsatt vad gäller utsläpp, övergödning och andra miljörelaterade problem, och kräver särskilda insatser. Vi vill främja dessa insatser både lokalt, nationellt och internationellt så att även kommande generationer ska kunna leva av och vid Östersjön. De mest värdefulla områdena bör skyddas t.ex. genom marina naturreservat. Särskilt skyddsvärda marina arter bör skyddas i lag.

Skogen och jorden ska brukas med respekt

Vi vill skapa incitament för ett hållbart jord-och skogsbruk utan att urholka äganderätten. Ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk gör det möjligt både för oss och kommande generationer att leva och njuta av vårt åländska landskap. Vi vill att människor ska ha skyldighet och möjlighet att göra miljöfrämjande val, och det ska vara lätt att välja rätt. Vi vill skapa ett jord- och skogsbruk där forskning och utveckling står som grund för att nå mindre negativ klimatpåverkan.

Vår mat ska vara bra för både människa, djur, natur och miljö

Den åländska, närproducerade maten gynnar både miljön och ekonomin. Vi vill sätta fokus på hållbart brukande som gynnar åländsk livsmedelsproduktion, med hållbar vilt- och fiske- och jordbrukspolitik som en del av lösningen. Småskalig matproduktion kostar och lönsamheten för flera grenar inom jordbrukssektorn har kontinuerligt sjunkit. Samtidigt är det åländska jordbruket centralt för många andra näringsverksamheter inom bland annat förädling och transport. Vi tror på människans förmåga att lösa problem, och vill skapa bättre förutsättningar att välja att både producera och konsumera närproducerad och klimatsmart mat. Den offentliga sektorn bör köpa in klimatsmart och närproducerad mat till sina enheter. Det offentliga Åland behöver stödja den lokala produktionen utöver de grundläggande EU-bidragen

Vi värnar om vårt dricksvatten

Klimatförändringar och ny kunskap visar att det har blivit allt viktigare att skydda befintliga och potentiella vattentäkter. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. Därför måste vattentäkterna som råvattnet tas ifrån, samt tillrinningsområdet, skyddas mot föroreningar och höga halter av övergödande näringsämnen. Vi behöver också, tillsammans med näringslivet, utveckla metoder för att minska förbrukningen av dricksvatten inom produktionsnäringarna och också förhindra ut- och inläckage i stamnäten. En allåländsk VA-plan behöver antas och dess genomförande behöver garanteras i lag.

Till toppen