Infrastruktur, byggande, fysisk planering

Infrastruktur

För oss handlar infrastrukturen om varje människas möjlighet att kunna ha makten och ansvaret över sitt eget liv; en frihetsfråga helt enkelt. Ålänningarna ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt välja var de vill bo och jobba.

För en levande glesbygd behövs bra infrastruktur; både vägar och skärgårdstrafik men också internet, el och vatten. Vi ska ha en väl utbyggd IT-infrastruktur som skapar möjligheter att bo, jobba och vara företagare på hela Åland. Också på Åland pågår en urbanisering vilket ställer höga krav på infrastrukturen kring tillväxtorterna.

 

Energi

På Åland finns optimala förhållanden för vindenergi. Liberalernas uppfattning är att det kan bli en ny basnäring för Åland. Det är dock centralt att landskapet låter de privata investerarna sköta så stora delar av utredningarna och förarbetena som möjligt då Åland saknar såväl ekonomiska som personella resurser. Också solkraften behöver byggas ut för att möjliggöra en utfasning av fossila bränslen. Åland är en del av framförallt den nordiska energimarknaden och kommer att vara fortsatt beroende av finsk och svensk energi, där såväl vatten- som kärnkraft utgör centrala delar. Det är av största vikt att alla operatörer verkar för att hålla så låga energipriser som möjligt, det gynnar såväl hushåll som företag. Likaså är det viktigt att all olja fasas ut från fastighetsuppvärmningen och att hushållen har tillräckliga verktyg för att genomföra sin egen energioptimering. Åland ska ta aktiv del i EU:s målsättning om att bli världens första klimatneutrala region.

IT-infrastruktur samt digitala arbeten och tjänster

IT-infrastrukturen måste säkras och klara av olika former av hybridhot och IT-angrepp. Likaså behöver vi genomföra en digital transformering att modernisera det offentliga Åland. I all digitaliserings ska medborgaren stå i centrum. För att lyckas med detta behövs ett tydligt ledarskap som uppdaterar och förenklar processer. Att digitalisera och stärka IT-säkerheten kommer att bli dyrt, men det kommer att bli ännu dyrare att låta bli.

 

Kollektivtrafiken bidrar till tillväxt och mobilitet

Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt och miljövänligt sätt är en självklarhet för oss. Kollektivtrafiken ska utgå från medborgarnas behov till rörlighet och medverka till en enklare vardag för medborgare och företag. Medborgarna skall ha möjlighet till att utöva ett inflytande på kollektivtrafiken.

Skärgårdstrafiken

En vital skärgård är ett åländskt varumärke.  I alla tider har åländska kvinnor och män befolkat skären och levt skärgårdsliv med allt vad det innebär. Skärgårdstrafiken är förutsättningen för att detta ska kunna fortsätta. Vi vill stimulera till en snabbare övergång till klimatneutrala bränslen och energieffektiva fordon, el och vätgas driver framtidens skärgårdsflotta.

Om en tunnel ska genomföras måste det ske genom privata initiativ på samma sätt som en utbyggnad av vindkraften.

Organisationsmodellen där nya lagting river upp tidigare lagtings beslut gynnar inte skärgården. Skärgården är värd en mer långsiktig och uthållig planering. Ett sätt att lösa situationen är att göra om Ålandstrafiken till ett mer självständigt trafikverk eller en renodlad bolagisering som också skulle innefatta trafikplaneringen och upphandling av tonnage. En utredning av ett skärgårdstrafikverk eller bolagisering behöver genomföras.

Hållbar fysisk planering med tydliga och mätbara mål

Målet med samhällsplaneringen, byggnader och offentliga miljöer ska vara att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för alla och ekonomisk effektivitet. För att uppnå detta mål behövs god regional planering. Det är därför viktigt att beakta den fysiska planeringens sociala aspekter och skapa tydliga, hållbara mål. Planeringens mätbara mål ska vara att skapa bostäder efter människornas behov, attraktiva livsmiljöer, funktionella blå- och grönstrukturer och god tillgänglighet för alla. Planeringsinstrumentet erkänns som det viktigaste verktyget för att nå en hållbar samhällsstruktur.

Till toppen