Självstyrelse

Självstyrelse

Självstyrelsen finns till för människorna och ska göra ett bra Åland bättre. Det är därför viktigt att systemet uppdateras och hålls à jour med den tid vi lever i. Innehållet i självstyrelselagen är avgörande för vad politiken kan göra för oss ålänningar. Vi vill se en ny modern och flexibel självstyrelselag som kan möta morgondagens behov.

Vi förespråkar ett ekonomiskt system där lagtinget kan påverka både inkomster och utgifter och är därför beredda att ta över delar av beskattningsbehörigheten. Vi vill se en stegvis utveckling av självstyrelsesystemet, överföring av behörigheter ska föregås av noggranna konsekvensanalyser.

Överföring av behörigheter genomförs då vi ser ett behov att få nya redskap för att göra ett bra Åland bättre.

Åland och Finland

Vi tror på att utveckla och förbättra kontakterna till riksdag och regering eftersom en utveckling av självstyrelsesystemet endast kan genomföras i samverkan. Vi vill fortsätta arbetet för att öka kunskaperna om självstyrelsesystemet särskilt inom ministerier, regering och riksdag i Helsingfors. Systemet med kontaktgrupper med olika ministerier bör utvecklas.

Åland och Norden

De nordiska länderna och de nordiska självstyrda områdena är våra i särklass viktigaste samarbetsparters. Kunskapsutbyte, gemensamma utredningar och initiativ gynnar Åland i mycket hög utsträckning. Åland ska verka för att man gemensamt på nordisk nivå ska lobba inom EU-samarbetet.

Åland och EU

Åland är en del av EU, vilket liberalerna uppfattar att är till Ålands fördel. Åland behöver i betydligt högre grad arbeta proaktivt med direktiv och förordningar. Det skapar möjligheter för god implementering men också större möjligheter att påverka lagstiftningen innan den är klubbad och klar. Åland behöver också stärka sin förmåga att ta del av EU-medel, arbetet behöver struktureras i en gemensam organisation.

Civilberedskap

Åland har ett starkt civilsamhälle men behöver stärka sin beredskap. Utmaningarna är många och det krävs samarbete, resurser och tydliga strukturer. En starkt civil beredskap behövs för många olika typer av hot, däribland säkerhetspolitiska, klimatmässiga och pandemiska. En utbildning för frivilligt civilförsvar behöver utredas.

Till toppen