Rainer Juslin

Roller:

Kommunpolitiker: Fullmäktiges ordförande

Lagtingsgrupp: Andra vicetalman, Lag- och kulturutskottet

Yrke: Lagtingsledamot

Vänta med jordgubbarna till efter leverlådan.

För dig som inte känner mig från förut så är jag till åldern 65 år och till utbildningen pedagogie

magister. Jag har jobbat med skola, utbildning, ledarskap och offentlig förvaltning i över 35 år såväl inom det kommunala som på landskapsnivå. Jag är en inflyttad skärgårdsbo sedan snart 40 år och här har vår familj fortfarande sitt fäste även om barnen är vuxna och utflugna.

Under de senaste fyra åren har jag i egenskap av ordförande i lag- och kulturutskottet vid Ålands lagting försökt kämpa för en levande skärgård med allt vad det innebär. Jag har talat mig varm för infrastruktur, skola och utbildning men också för solidaritet. Mina hundratalet anföranden och repliker kan du ta del av på lagtingets hemsida. Eftersom rapporteringen från lagtingsdebatterna inte täcker allt har jag även försökt informera allmänheten genom tiotals insändare av varierande innehåll i lokaltidningarna liksom inlägg på sociala medier.

Vår familj har alltid levt nära naturen och av den. Till det hör viss självhushållning och att ta vara på det som erbjuds under de olika årstiderna i skog och mark men också att aktivt vårda viltet och landskapsbilden. Till det senare hör att låta fåren beta på strandängarna för att hålla dem öppna för kommande generationer. Tillsammans utgör det här en form av friskvård som jag sätter stort värde på.

Skärgårdstrafiken

Efter över 40 års erfarenhet som brukare av förbindelserna i skärgården vet jag ganska väl vad en fungerande skärgårdstrafik betyder. Den är viktig för precis alla. Därför måste en förnyelseplan, med första verkställighet under instundande mandatperiod, tas fram för en successiv modernisering av flottan.

Till dem som är beroende av en välfungerande skärgårdstrafik hör näringslivet som behöver snabba transporter till konsumenterna. Utan ett framgångsrikt företagande ges inte möjligheterna att upprätthålla fullgod samhällsservice.

Genom en hållbar effektivisering av trafiksystemet i skärgården ska det också vara möjligt att arbetspendla mellan skärgårdskommunerna utöver den pendling som är betydande och förekommer till arbetsplatser på fasta Åland eller från fasta Åland till arbetsplatser i skärgården. Det här är viktigt för den framtida ömsesidiga kompetensförsörjningen.

Det är mycket uppskattat att vistas i skärgården under fritiden. Den fasta bosättningen tillsammans med fritidsboende och turister ger förutsättningarna för att närservice och entreprenörskap ska vara möjligt året om. Trafikflödet måste även beakta det stigande behovet som uppstår när antalet stugor i skärgården ökar.

Barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg

De fyra viktigaste grundpelarna för ett attraktivt boende i glesbygden är fullgod barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Det är viktigt att daghem och grundskola kan bedrivas i princip på samma villkor på hela Åland. Till det hör att barn och unga vistas i ändamålsenliga och friska utrymmen tillsammans med personal som erbjuds kontinuerlig fortbildning för att trivas med utmaningarna på jobbet. Efter utbildning för ett yrke behöver man ges förutsättningar för personlig utveckling, professionell fortbildning och stöd för att orka, fysiskt men också mentalt, med ett långt yrkesliv.

Men en människa lever inte av bröd allena. Det behövs kulturell stimulans varvat med motion också, inte att förglömma. När man äntligen ges möjlighet att dra sig sakta tillbaka från jäktet behövs pensionärerna ännu i lokalsamhället, inte minst som resursförstärkning. På ålderns höst ska servicen för den äldsta befolkningen säkra ett boende i hemmet så länge som det är motiverat varefter serviceboende ska ge grundtryggheten under den senare delen av ett långt och aktivt liv.

Din röst på mig är en röst för människorna på hela Åland!

Med vänlig hälsning,

Rainer Juslin

Till toppen