Roger Henriksson

Roller:

Kommunpolitiker: Ersättare Fullmäktige

Yrke: Disponent

129
Lagting

Jag vill arbeta för ett samhälle där alla känner sig inkluderade och sedda. Varje
människa har rätt att bli sedd och att få vara den man är. Jag vill att våra barn och
ungdomar ska få växa upp i ett tryggt samhälle och under skoltiden få känna att de
lyckas och kan. På så vis lägger vi grunden till ett socialt hållbart samhälle med
välmående individer. Alla är bra på något och det är viktigt att våra barn och
ungdomar växer upp med känslan av att kunna påverka sina liv.

Jag kommer att jobba för att beslut som fattas ska göras på goda grunder och med
en konsekvensbedömning vad gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Jag ställer upp för att jag ser att det finns strukturer i samhället idag som vi behöver
ändra på för att få ett mer hållbart samhälle.

Jag anser att vi behöver satsa mer på förnyelsebar energi såsom vindkraft och
solenergi för att framtida infrastruktur kommer att kräva så mycket mer elenergi än
vad vi klarar av att producera och har tillgång till idag. Laddstationer behöver byggas
ut över hela landskapet för att möjliggöra för turister att besöka Åland också med
eldrivna fordon. Privatpersoner som producerar egen förnyelsebar energi ska kunna
sälja sitt överskott till ett bra pris för att vi ska få den omställning i energiproduktionen
som vi behöver.

Vi behöver få en tätare kollektivtrafik och även turer kvällstid till tätorterna på
landsbygden för att uppmuntra till att lämna bilen hemma.
Det är viktigt att vi jobbar för återväxten inom de frivilliga brandkårerna på Åland för
att säkerställa att brandkårerna även i framtiden kan fungera som en viktig resurs vid
olika kriser såsom exempelvis bränder, stormar och eftersök. I vårt åländska
samhälle är vi beroende av den extra resursen som frivilliga brandkårerna utgör för
att klara även kommande utmaningar.

Jag bor i Lemland med min familj och jag arbetar på Ålands landskapsregering som
disponent och har tidigare även jobbat som IT-drifttekniker, rapportutvecklare och
säkerhetssamordnare. Jag har varit med i Lemlandspolitiken under fyra olika
perioder som nämndledamot i skolnämnden, tekniska nämnden och suppleant i
kommunstyrelsen.

Till mina fritidsintressen hör att umgås tillsammans med familj och vänner, vara ute
och fixa på gården, skogsbruk och att vara aktiv inom frivilliga brandkåren.

Till toppen