Var och en har rätt till en god och jämlik vård och omsorg

Var och en har rätt till en god och jämlik vård och omsorg.  Vi vill förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de förutsättningar som finns bortom den enskildes kontroll. En jämlik och jämställd vård och omsorg är grunden; ingen människa ska vara fången i de villkor han eller hon föddes in i. Detta innefattar alla människor oavsett ursprung, ålder, könsidentitet, kultur, funktionsvariation, sexualitet eller livsåskådning. Vi liberaler betonar vikten av förebyggande åtgärder, det är klokt framför allt ur ett medmänskligt perspektiv men det är också smart rent ekonomiskt.

Varje människa ska själv ha frihet och förutsättningar att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Vi arbetar för att samhället ska erbjuda ett individanpassat stöd för den enskilda. Vi vill att varje individ ska ha förutsättningar att skapa det bästa livet för sig själv, och att samhället stöder dessa förutsättningar och förhindrar lidandet för den enskilda personen. Vi vill jobba aktivt för en socialpolitik där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Vi vill att vård- eller servicetagare ska ha valfrihet inom alla områden där det är möjligt. Den som gör ett bra jobb inom sin bransch ska vara välkommen att driva allt från förskolor till äldreboenden.

All vård och omsorg ska utgå från evidensbaserade metoder och bästa tillgängliga kunskap.  Lagförslag som rör barn ska ha barnkonsekvensanalys.

Hälso- och sjukvården är till för alla

Den liberala sjukvårdspolitiken bygger på att sjukvården är till för alla och en samhällsfinansierad vård skall därför garanteras. Vård skall ges efter medicinska behov, inte utgående från ekonomi. Detta innebär att ÅHS grundfinansiering måste vara långsiktigt tryggad, det ställer också krav på organisationen att kontinuerligt effektivera sin verksamhet. Vi anser att den privata sjukvården ökar möjligheterna för individens valfrihet, dessutom har den privata sektorn en stor och viktig roll redan idag. Mångfald och valfrihet ökar makten och delaktigheten för patienter och brukare och vi vill ha höga kvalitetskrav och god tillsyn för att säkerställa en adekvat vård. Vården ska präglas av samarbete över gränser för individens bästa.

Beroende och psykisk ohälsa begränsar friheten

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Vi jobbar aktivt för att avstigmatisera psykisk ohälsa och förbättra individens psykiska hälsa. De som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas av samma omtanke och respekt som vid annan ohälsa, och de ska ha inflytande över sin egen vård på samma villkor. Vi ska dra nytta av, och stödja, organisationer inom tredje sektorn som motverkar ensamhet och isolering. För att förbättra varje individs livschanser och möjligheter i livet är det viktigt att bekämpa alla former av beroende och missbruk. De som hamnar i ett beroende ska få snabb och bra vård som är lätt att hitta. Vi vill jobba för ett minskat drog-, alkohol- eller spelrelaterat lidande genomskadereducerande åtgärder.

Rättigheter för personer med funktionsvariationer

Personer med intellektuella, psykiska, fysiska och/eller kognitiva funktionsvariationer ska ges samma rättigheter och möjligheter att utveckla just sina unika förmågor som alla andra. Samhällets insatser ska skapa förutsättningar för ett självständigt och inkluderande liv utgående från individens förutsättningar.

Trygga familjer skapar trygga individer

Välfungerande och trygga familjer är grunden för psykisk hälsa, en god inlärning och en bra förberedelse inför vuxenlivet.  Det åländska samhället ska dock ha, och utveckla, stödjande strukturer inom dagis, skola och fritid för att ge förutsättningar för en stabil tillvaro där var och en får möjlighet att utvecklas till en stark och självständig individ. För att stöda ungdomar och unga vuxna behövs en ungdomsmottagning.
Jämställdhetspolitiken är central för en god familjepolitik. Vi vill utveckla stödjande åtgärder för att stärka och stödja mammor och pappor i en jämställd föräldraroll. Inget barn ska behöva växa upp i en familj där våld i nära relationer förekommer. Vi konstaterar att familjer kan se ut på olika sätt och att alla vårdnadshavare ska ha rätt till ett jämlikt stöd.

Personalen är grunden för god vård och omsorg

Personalen inom vård och omsorg ska vara välutbildad och ha en lön som motsvarar utbildningens längd och nivå samt arbetets/tjänstens ansvar. Vi kan konstatera att det idag råder personalbrist inom hela vård- och omsorgskedjan. Därför är det helt centralt att utveckla vården och vårdprocesserna genom att införa nya yrkesroller, såsom avancerade kliniska sjukskötare, och införa välfärdsteknik. Gott ledarskap och attraktiva arbetsmiljöer är därför av största vikt inom denna sektor. Vidareutbildning och specialisering är viktiga instrument för en högre vårdkvalitet.

Vård och omsorg för de årsrika

Vi liberaler konstaterar att ”de äldre”, det vill säga de som fyllt 65 år, är en heterogen grupp med olika behov. För oss står individen i fokus och vi arbetar för en politik som ser den enskilda. Stigande ålder kan innebära skörhet och nedsatt funktionsförmåga, vi ser 65-plussarna som individer med samma rätt till vård och omsorg som alla andra. De som vill ska, med hjälp av stödtjänster, kunna bo hemma så länge de önskar. Vi ska satsa på de äldres väl och bekräfta vård av äldre som ett särskilt kunskapsområde. Ålderism inom vård och omsorg får inte förekomma. Vi konstaterar att ansvarsfördelningen mellan kommunerna och ÅHS behöver utredas.

Närståendevårdare – en central resurs

Många patienter och klienter har idag närståendevårdare som resurs. Det är ett humanistiskt sätt att sköta exempelvis äldre, handikappade och sjuka. Närståendevårdarna behöver dock stöd och avlastning för att inte själva bli sjuka. En större utredning gällande närståendevårdarnas situation behöver genomföras. Utredningen ska fungera som ett underlag för en moderniserad lagstiftning.

Demensvård

Demensvården behöver förbättras och utvecklas. Åland behöver ett (1) demenscenter med specialkunskap. Demenscentrum behöver innehålla ett allåländskt kunskapscenter, klientplatser, koordinatorfunktioner och andra stödfunktioner för såväl kommuner som enskilda.

Många patienter och klienter har idag närståendevårdare som resurs. Det är ett humanistiskt sätt att sköta exempelvis äldre, handikappade och sjuka. Närståendevårdarna behöver dock stöd och avlastning för att inte själva bli sjuka. En större utredning gällande närståendevårdarnas situation behöver genomföras. Utredningen ska fungera som ett underlag för en moderniserad lagstiftning.

Till toppen