Mariehamnsliberalernas Valplattform 2023

MARIEHAMN LEDER UTVECKLINGEN FÖR ETT BÄRKRAFTIGT ÅLAND!

Vi tror på människan. All utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och initiativförmåga. Politiken skall verka för att ge de bästa möjligheter för människor att utvecklas och vara med och delta i samhället. Genom att samarbeta når vi resultat och genomtänkta förändringar. En stabil ekonomi är bästa sättet att säkra vår grundtrygghet men kreativt nytänkande behövs också. Mariehamn ska vara en god samarbetspartner.

Vi vill ha en levande och trivsam stadskärna som hela Åland drar nytta av. Samarbete med näringslivet och fastighetsägarna är viktigt för utveckling och nybyggande. Affärs- och kontorslokaler samt bostäder behövs för ett starkt och levande centrum. Ett levande centrum där både nya satsningar och äldre bebyggelse lever i symbios.

Mariehamnsliberalerna är ett liberalt mittenparti med både socialt och ekonomiskt ansvar som utgångspunkter i vårt politiska arbete. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är ledstjärnor och en naturlig del i vår politik. En omställning inom många områden kommer behövas för att klara hållbarhetsmålen. Mariehamn ska vara en förebild för ett bärkraftigt Åland.

7 fantastiska möjligheter

 • Skola och barnomsorg är grundstenen i vår välfärd, men går inte att ta för givet. Aktiv utveckling och tillräckliga resurser krävs för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen i alla stadier. Ett mål är att Mariehamn ska erbjuda Nordens bästa skola
 • Ett annat utvecklingsområde är Högskolan på Åland och det kunskapskluster som byggts upp, Staden ska vara med och skapa möjligheter för att utveckla campusområdet genom planering och bör vara med i arbetet med att ta fram studentbostäder.

 • Mariehamn behöver fortsättningsvis arbeta med att marknadsföra sig som en attraktiv bosättningsort där det är nära till allt. Det görs med fördel tillsammans med andra kommuner och Landskapet.
 • Integration är en viktig del av inflyttningen och gäller alla som flyttar till Mariehamn, och alla inflyttare behöver få vägledning på rätt nivå så att de kommer in i samhället.
 • Staden måste på allvar se över tomtmark som finns i staden, och möjliggöra att rätt typ av bostäder byggs. Vi behöver fortsättningsvis främja byggande i och kring centrum och även våga möjliggöra bostäder som inte har ett krav på parkeringsplatser. Däremot så vill vi prioritera nya cykelparkeringar i centrum.

 • Det är av högsta vikt att ta vara på det humankapital som finns inom staden genom att satsa på kompetensutveckling och främja kompetensöverföring. En delningskultur behöver främjas inom koncernen genom att skapa samarbeten som möjliggör kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan olika avdelningar och bolag.
 • Ett effektivt ledarskap ska stödja och inspirera alla anställda att nå sin fulla potential, om du trivs på jobbet så presterar man bättre. Utbildning i ledarskap behöver erbjudas till alla ledare inom staden.
 • Vi behöver bli bättre på att ta hand om LIA-studeranden så att de också ses som en resurs inom staden, vissa enheter inom staden gör det bra idag redan men vi behöver bli bättre på att ta tillvara dem

 • Staden behöver utveckla de verktyg som finns för att förbättra dialogen med alla medborgare. En viktig del är ungdomsrådet som behöver få hitta sin plats och få tillräckligt med resurser för sin verksamhet.
 • Vi vill att staden ska utveckla servicen online för att tillgängliggöra den så att alla kan ta del av den på sina egna villkor.

 • Näringslivsutveckling är en nyckelfaktor för att skapa tillväxt, arbetstillfällen och välfärd i staden. Vi vill att staden ska vara en aktiv och stödjande partner för näringslivet och näringslivsutvecklingen behöver få en mer framträdande plats i Mariehamn
 • Vi vill att staden ska möjliggöra smidiga beslutsprocesser för näringslivets behov genom digitalisering. Det innebär att staden ska erbjuda digitala lösningar för exempelvis tillstånd och kommunikation. Det sparar tid och pengar både för staden och företagen.
 • Vi vill utveckla området mellan östra hamnen, Lilla Holmen och centrum, så att det blir mer inbjudande och tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter. Särskilt Lilla Holmen ska utvecklas och en Sedimenteringsbassäng ska prioriteras för att främja vattenkvaliteten.

 • Idrott och kultur ska vara lättillgänglig så vi vill främja utomhuskultur och offentlig konst som berikar vår stadsmiljö och ger möjlighet till kreativa uttryck. Vi vill också fortsätta utvecklingen av digitala kulturvandringar som gör det möjligt att uppleva vår historia och kulturarv på ett modernt och tillgängligt sätt.
 • Vi vill skapa möjligheter för samarbete mellan det offentliga och föreningar som bidrar till ett aktivt och mångsidigt kulturliv, exempelvis bokmässan och litteraturdagarna. Vi vill prioritera spontanidrott och motion som ger hälsa och välbefinnande till alla åldrar och grupper.
 • Vi vill också öka turismen året om genom att satsa på idrottsturism som lockar besökare till våra anläggningar och evenemang, samt utveckla silverekonomin och turismen.

 • Vi vill vidareutveckla de förebyggande åtgärderna inom äldreomsorgen, så att fler äldre kan bo kvar hemma längre och ha en god livskvalitet, bland annat genom att erbjuda förebyggande hembesök till alla äldre som önskar det, där de kan få information, råd och stöd om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi vill också investera i välfärdsteknik, som kan underlätta vardagen för både äldre och personal.
 • Vi vill dessutom skapa möjligheter för äldre att delta i ”pensionärskurser”, där man kan lära sig mer om vård och hälsa samt information om utbudet av tjänster som finns tillgängliga. Vi vill också främja sociala kontakter genom att erbjuda samtalsgrupper, där man kan träffa andra i liknande situationer och dela erfarenheter.

6 utmaningar som måste lösas

 • Vi vill prioritera byggande av ett äldrecenter för att klara av vård av multisjuka. Detta skulle ge en trygg och anpassad miljö för dem som inte kan bo hemma längre. Det är viktigt att platserna inom äldreomsorgen är flexibla så att vi även kan klara av äldreomsorgen i framtiden.
 • Vård hemma – stöd och avlastning till närståendevårdare. Vi vill uppmärksamma och stärka de som tar hand om sina anhöriga, genom att erbjuda ett utökat stöd för det arbete som de utför.
 • Byggande av seniorbostäder. Vi vill främja ett aktivt och socialt åldrande, genom att uppmuntra till byggandet av bostäder som är anpassade för äldre och som ligger nära service och gemenskap.
 • Vi vill säkerställa att personalen inom äldreomsorgen har rätt kompetens och motivation, genom att erbjuda utbildning, karriärvägar och goda arbetsvillkor. Det är viktigt med flexibilitet för de anställda så att de kan vara med och påverka sin arbetssituation.

 • En allmän sparsamhet ska råda då vi förvaltar alla skattebetalares pengar.
 • Inom hela den offentliga förvaltningen behöver vi dra nytta av digitala hjälpmedel och framför allt arbeta fram effektivare processer. Görs detta på rätt sätt kan befintliga resurser åstadkomma mer samtidigt som servicen gentemot den enskilda ökar.
 • Vi behöver satsa på rätt saker, och vi måste våga prioritera och ta beslut. Vi måste satsa på utveckling och investering som sparar pengar, förebyggande arbete inom social sektor är en viktig del som på sikt sparar pengar.
 • Vi vill våga konkurrensutsätta verksamheter där det lönar sig, och samarbeta med andra aktörer för att hitta effektivare lösningar särskilt inom infrastruktursektorn.

 • Vi vill att alla unga ska få utveckla sin fulla potential och bidra till samhället. Därför vill vi satsa på att ta vara på högpresterande unga genom att erbjuda dem utmanande och stimulerande lärandemiljöer. Vi vill också ha ett fokus på individanpassad utbildning som tar hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar.
 • Vi vill också införa en ”Ålandsmodell” och erbjuda verksamhet till unga i samband med skolan. Det kan handla om kultur, idrott, fritid eller annan verksamhet som sker i samband med skoldagen, tillsammans med tredje sektorn.
 • Vi är medvetna om att den mentala ohälsan bland unga är ett stort problem som kräver förebyggande åtgärder. Vi vill stärka de ungas psykiska hälsa genom att ge dem stöd, vägledning och resurser för att hantera stress, press och motgångar. Vi vill att de unga ska ha en verktygsbox för att hantera livets utmaningar och känna sig trygga i sig själva och sin framtid.

 • Dricksvatten är en livsviktig resurs som vi måste värna om. Därför behöver vi samarbeta över kommungränserna för att trygga dricksvattenförsörjningen på Åland. Vi behöver också utvidga kapaciteten för avloppsrening, så att vi inte slösar bort värdefullt vatten och förorenar vår havsmiljö. Vi vill möjliggöra att vara på spillvattnet från Lotsbroverket och använda det för exempelvis bevattning.
 • Vi behöver också utveckla fler våtmarker, som är viktiga för att rena vattnet och bevara den biologiska mångfalden. Slutligen behöver vi investera i en reningsanläggning som kan ta bort medicinrester och andra farliga ämnen från avloppsvattnet.

 • Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och familjer får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas. Därför satsar vi på tidiga stödåtgärder på dagis och i skolorna, som kan förebygga problem och främja lärande och hälsa.
 • Vi vill att familjecenter utvecklas som ska erbjuda familjestöd som är tillgängligt, flexibelt och anpassat efter varje familjs behov och situation.
 • Vi tror att meningsfull sysselsättning och jobb är nyckeln till integration och delaktighet i samhället. Därför vill vi främja social upphandling, som ger möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbete och bidra med sina kompetenser.
 • Vi vill också riva gränserna inom socialservicen, så att människor får ett sammanhållet stöd som utgår från deras helhetssituation och inte från olika förvaltningar eller enheter.

 • Vi behöver fortsätta jobbet med att klimatsäkra vår stad mot de utmaningar som väntar oss. Vi vill se till att vi har tillräckligt med grönområden som ger oss skugga, svalka och biologisk mångfald. Vi vill också minska koldioxidutsläppen inom staden och dess koncernbolag genom att satsa på förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter.
 • Vi vill främja pollinatörer och andra viktiga arter genom att skapa fler våtmarker och blommande ytor i staden. Med fördel kan man ta modell från de tidigare våtmarksprojekten.
 • Vi vill också erbjuda information och vägledning om klimatanpassningar och miljöarbete till våra invånare och företag via våra koncernbolag.
136
570
Viveka Landgärds

Byggnadsnämnden, ersättare bildningsnämnden, stipendiekommittén och nämndeman

Läs mer om Viveka

572
Viktoria Olsson

Läs mer om Viktoria

Simon Påvals

Stadsfullmäktige

Läs mer om Simon

133
569
Roger Johansson

Ersättare Stadsutvecklingsnämnden

Läs mer om Roger

566
Roger Eriksson

Ersättare i Äldreomsorgsnämnden

152
576
Robert Söderdahl

Stadsfullmäktige, medlem i kultur- och fritidsnämnden, Polisstyrelsen

Läs mer om Robert

Pernilla Söderlund

Stadsfullmäktige, äldreomsorgsnämnden

Läs mer om Pernilla

145
Pehr-Johan “Pocke” Perämaa

Läs mer om Pehr-Johan

144
Niclas Nordlund

Läs mer om Niclas

Michele Ferrari

Stadsstyrelsens ordförande

Läs mer om Michele

159
Mats Örblom
151
575
Linda Strandenholm

Läs mer om Linda

Kimmo Mattsson

Bildningsnämnden ersättare i fullmäktige

Kerstin Kronqvist

Ersättare stadsutvecklingsnämnden, ersättare äldrerådet, Patientrådet ÅHS

Katrin Sjögren

Lantråd

Läs mer om Katrin

Julia Birney

Stadsstyrelsen

Läs mer om Julia

122
564
Jonny Andersen

Ersättare Stadsfullmäktige

Läs mer om Jonny

John Holmberg

Läs mer om John

131
568
Joanna Isaksson

Stadsfullmäktige, Bildningsnämnden

Läs mer om Joanna

Jim Tommiska

ordf. Fasadsynekommitten, styrelseledamot MCA

Läs mer om Jim

Ingrid Zetterman

Civilminister

Läs mer om Ingrid

Elias Lindström

Stadsfullmäktige, ordförande Bildningsnämnden

Läs mer om Elias

154
579
Cecilia von Weymarn

Läs mer om Cecilia

157
580
Björn-E Zetterman

Ledamot infra-/stadsmiljönämnden. Ersättare byggnadsnämnden, MCA styrelseledamot

Läs mer om Björn-E

Annett Pfeifer

ÅRTV Styrelseledamot

121
563
Anna Alén

Läs mer om Anna

Agneta Mannberg-Jansson

Styrelsemedlem i Svinryggens Deponi Ab

Till toppen