Skip to main content
 

Liberal politik – vad är det?

Vem är Liberalerna?

Liberalerna är ett parti med vana att ta ansvar. Vi har erfarenhet från att leda flertalet landskapsregeringar och har erfarenheter från många olika ministerposter. Vi har en bred förankring på hela Åland och vårt parti består av medlemmar från många olika sakområden så som lärare, företagare, vårdanställda, entreprenörer och tjänstemän.

Liberalerna har sedan partiet bildades engagerat många ålänningar besjälade av övertygelsen om att Åland ska fungera som en fungerande helhet där alla regioner är lika viktiga, om än på olika sätt. Partiet har fyllt, och fyller, en roll i att fungera som en motpol till ensakspartier och populism. Vi ser till helheter och klarar av att ha flera tankar i huvudet på en och samma gång.

Vad står Liberalerna för?

Vi är ett parti som står upp för den liberala demokratin, rättvisa och lika behandling. Vi tror på den enskilda individens förmågor men att samhället behöver utjämna orättvisor. Det privata näringslivet skapar skatteintäkterna, därför behöver vi ge goda förutsättningar för ett gott näringsliv på Åland. Skattemedel finns till för att skapa en god levnadsstandard för individen, vi tror dock på att människor behöver frihet varför vi gärna ser låga skattetryck och en ansvarsfull offentlig ekonomi.

Vad jobbar Liberalerna för?

Vi liberaler arbetar inom alla politikområden och arbetar bland annat för:

 • Individens rättigheter och icke-diskriminering
 • Ekonomi i balans
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Ett hållbart Åland
 • God sjuk- och socialvård
 • Infrastruktur som gynnar så väl företagande som individer

Varför rösta liberalt?

Liberalerna är partiet för de ålänningar som vill att politiker ska se till helheter, är ärliga och ansvarsfulla. Vi liberaler slösar inte med skattemedel och gör insatser där det ger mest ”pang för pengarna”. Vi ser behoven hos de allra svagaste men ser samtidigt behovet av en politik som ökar ålänningarnas välstånd.

Liberal politik i punktform

Partiprogrammet i kortversion

Självstyrelse- och språkpolitik

 • Självstyrelsen finns till för människorna- systemet är viktigt att uppdatera men innehållet är avgörande för vad vi kan göra för oss ålänningar.
 • Vi vill se en ny modern och flexibel självstyrelselag som kan möta morgondagens behov.
 • Vi förespråkar ett ekonomiskt system där lagtinget kan påverka både inkomster och utgifter och är därför beredda att ta över delar av beskattningsbehörigheten.
 • Vi vill se en stegvis utveckling av självstyrelsesystemet, överföring av behörigheter ska föregås av noggranna konsekvensanalyser.
 • Överföring av behörigheter genomförs då vi ser ett behov att få nya redskap för att göra ett bra Åland bättre.
 • Vi tror på att utveckla  och förbättra kontakterna till riksdag och regering eftersom en utveckling av självstyrelsesystemet endast kan genomföras i samverkan.
 • Vi vill fortsätta arbetet för att öka kunskaperna om självstyrelsesystemet särskilt inom ministerier, regering och riksdag i Helsingfors.
 • Vi ska bidra till att fira självstyrelsens 100 års jubileum  med pompa och ståt men också ta tillfället i akt att öka kännedomen om Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering internationellt.
 • Bomarsunds besökscenter kan ge oss möjlighet att sprida kunskap och intresse för vår särskilda status som självstyrt, demilitariserat  och neutraliserat område.

Kultur- och idrottspolitik

 • En meningsfull sysselsättning påverkar både vår fysiska, psykiska och mentala hälsa.
 • Alla ska ha möjlighet att utöva sina kultur- och idrottsintressen samt andra fritidsintressen genom hela livet, oavsett fysiska, ekonomiska eller geografiska förutsättningar.
 • Vi vill att alla ska ha möjlighet att engagera sig i tredje sektorn och att det ska kännas meningsfullt att bidra till ett utökat fritids-kultur- och idrottsliv genom hela livet.
 • Åland ska vara ett föredöme när det gäller att ge alla, såväl barn och ungdomar som vuxna, möjlighet till fritidsaktiviteter.
 • Idrottspolitiken ska vara bred
 • Idrott är även en central del av en fungerande integration.
 • Medel ska fördelas jämnt mellan flickor och pojkar.
 • Kulturen ska vara fri.
 • Den konstnärliga friheten ska skyddas. Kulturens ekonomiska och samhälleliga betydelse ska erkännas.
 • Mångfald och tillgänglighet för att producera och konsumera kultur för alla är viktigt.
 • Kulturarvet är vårt gemensamma minne, det ska lyftas fram och hållas tillgängligt för både kommande generationer och nyinflyttade.
 • Vi behöver förvalta våra traditioner och samtidigt skapa nya tillsammans.

Jämställd och jämlik

 • För att tydliggöra barns och ungdomars rättigheter används barnkonsekvensanalys i det politiska beslutsfattandet.
 • Medborgardialogen bör utvecklas på kommunal- och landskapsnivå.
 • Jämställdhetsarbetet i attitydförändrande syfte ska gå vidare och utvecklas i barnomsorg och skola.
 • Mödrautbildningen omstruktureras till föräldrautbildning med ett attitydförändrande arbete som syftar till att stärka relationen mellan fäder och barn.
 • Arbetsvärdering, lika lön för likvärdigt arbete har högsta prioritet.
 • Föräldraledigheten borde reformeras enligt den isländska modellen, 1/3 åt respektive förälder samt 1/3 att disponera fritt. Även hemvårdsstödet ska stimulera jämställdheten.
 • Operation kvinnofrid fortsätter och utvecklar sitt arbete. Även barn som upplever våld inom familjen är brottsoffer.

Finans- och näringspolitik

 • Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket är nödvändigt för att säkra den generella välfärden.
 • Vi verkar för att de företag som finns stannar kvar på Åland och att nya ska tillkomma; vi är beredda att se över näringsrätten.
 • Vi tar ansvar för traditionella basnäringar så som sjöfarten och primärnäringarna men ser också behov av att stärka Åland med nya basnäringar där turismen kan ses som ett exempel.
 • Åland ska präglas av mångfald och en dynamisk ekonomi med kreativa miljöer som lockar till sig människor, idéer och kapital.
 • Vi vill skapa en stark marknadsekonomisk grund och goda samhällsinstitutioner som ger förutsättningar för ett samhälle med välstånd och ett såväl effektivt som hållbart resursutnyttjande.
 • Näringspolitiken ska ha ett tydligt småföretagarperspektiv.
 • Lagar och regler ska fokusera på att slå vakt om äganderätt, konkurrens på lika villkor och rättssäkerhet.
 • Det offentliga ska inte driva verksamheter som tränger ut fungerande privata alternativ eller försvårar nyföretagande.
 • Den socialliberala ekonomiska politiken syftar till att bekämpa fattigdom, inte rikedom.
 • För att stärka individens möjlighet till ett självständigt liv och för den gemensamma välfärdens skull är det viktigt att sträva mot hög sysselsättning och ge människor möjlighet till optimal självförsörjning.
 • Det ska finnas möjligheter att ta sig in i arbetslivet oavsett var du befinner dig i livet.
 • Vi behöver ge de unga förutsättningar att komma in i arbetslivet och samtidigt ta tillvara kompetensen och erfarenheten hos äldre arbetssökande. För att skapa likvärdiga möjligheter över hela Åland är det relevant att se över decentraliseringen av den offentliga sektorn samt ytterligare förbättra möjligheterna för distansarbete.
 • Det är viktigt att behålla arbetsplatser i glesbygd och skärgård. Primärnäringarna behöver därför ges möjlighet att fortsätta utvecklas. Jord-, skogs- och vattenbruk behöver ställas om till så att de blir mer hållbara näringar, men deras fortsatta existens ska få säkras.
 • För att vårt landskap ska vara attraktivt för nytt kapital, företag och högutbildad arbetskraft behöver skatterna vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga.
 • För ett välmående näringsliv behövs mer arbetskraft. Vi liberaler välkomnar all typ av inflyttning och ser arbetsplatserna, vid sidan av skolan, som den viktigaste motorn för integration.
 • Åland ska vara attraktivt för såväl högutbildad arbetskraft som för arbetare.

Utbildningspolitik

 • Miljöpolitiken ska grundas på tydliga och generella ramar vilka baseras på forskning, med utgångspunkt i vad naturen långsiktigt kan bära. 
 • Fossila bränslen ska fasas ut. 
 • I ett samhälle med dynamisk marknadsekonomi kan miljöpåfrestande produkter och tjänster ersättas av nya och mer miljövänliga sådana. Den förnyelseprocessen vill vi stimulera.
 • Vi förespråkar en cirkulär ekonomi. 
 • Vårt hav är särskilt utsatt vad gäller utsläpp, övergödning och andra miljörelaterade problem, och kräver särskilda insatser. Vi vill främja dessa insatser både lokalt, nationellt och internationellt så att även kommande generationer ska kunna leva av och vid Östersjön. De mest värdefulla områden bör skyddas tex genom marina naturreservat.
 • Vi vill skapa incitament för ett hållbart jord-och skogsbruk utan att urholka äganderätten. 
 • Vi vill skapa ett jord- och skogsbruk där forskning och utveckling står som grund för att nå  mindre negativ klimatpåverkan.
 • Den åländska, närproducerade maten gynnar både miljön och ekonomin. 
 • Vi vill sätta fokus på hållbart brukande som gynnar åländsk livsmedelsproduktion, med hållbar vilt- och fiske- och jordbrukspolitik som en del av lösningen. 
 • Den offentliga sektorn bör köpa in klimatsmart mat till sina enheter.
 • Rent vatten är livsavgörande. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand och de vattentäkter som råvattnet tas ifrån, och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet, måste därför skyddas mot föroreningar. 
 • Vi behöver, tillsammans med näringslivet, utveckla metoder för att minska förbrukningen av dricksvatten inom produktionsnäringarna och också förhindra ut- och inläckage i stamnäten. 

Service- och kommunstrukturer

 • Vissa sociala områdena samordnas under landskapet i nära samarbete med ÅHS.
 • Landskapsandelssystemet driver på och stimulerar samarbete mellan kommunerna genom ekonomiska morötter samtidigt som jämlik service garanteras.
 • Fördelar och nackdelar med kommunalt samgående klargörs i brådskande ordning för att nå en hållbar lösning och trygga medborgarservicen.

Social-, hälso- och sjukvårdspolitik

 • Vi vill förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de förutsättningar som finns bortom den enskildes kontroll. Ingen diskrimminering accepteras.
 • Vi arbetar förebyggande åtgärder, det är klokt framförallt ur ett medmänskligt perspektiv men det är också smart rent ekonomiskt.
 • Vi vill att vård- eller servicetagare ska ha valfrihet inom alla områden där det är möjligt.
 • Vården ska präglas av samarbete över gränser för individens bästa.
 • Vi jobbar aktivt för att avstigmatisera psykisk ohälsa och förbättra individens psykiska hälsa.
 • För att förbättra varje individs livschanser och möjligheter i livet är det viktigt att bekämpa alla former av beroende och missbruk.
 • Personer med intellektuella, psykiska, fysiska och/eller kognitiva funktionsvariationer ska ges samma rättigheter och möjligheter att utveckla just sina unika förmågor som alla andra.
 • Vi vill bygga och utveckla stödjande strukturer inom daghem, skola och fritid för att ge förutsättningar för en stabil tillvaro där var och en får möjlighet att utvecklas till en stark och självständig individ.
 • Vi konstaterar att familjer kan se ut på olika sätt och att alla vårdnadshavare ska ha rätt till ett jämlikt stöd.
 • Personalen inom vård och omsorg ska vara välutbildad och ha en lön som motsvarar utbildningens längd och nivå samt arbetets/tjänstens ansvar.
 • Vi ska satsa på de äldres väl och bekräfta vård av äldre som ett särskilt kunskapsområde. Ålderisminom vård och omsorg får inte förekomma.

Grön liberalism

 • Miljöpolitiken ska grundas på tydliga och generella ramar vilka baseras på forskning, med utgångspunkt i vad naturen långsiktigt kan bära.
 • Fossila bränslen ska fasas ut.
 • I ett samhälle med dynamisk marknadsekonomi kan miljöpåfrestande produkter och tjänster ersättas av nya och mer miljövänliga sådana. Den förnyelseprocessen vill vi stimulera.
 • Vi förespråkar en cirkulär ekonomi.
 • Vårt hav är särskilt utsatt vad gäller utsläpp, övergödning och andra miljörelaterade problem, och kräver särskilda insatser. Vi vill främja dessa insatser både lokalt, nationellt och internationellt så att även kommande generationer ska kunna leva av och vid Östersjön. De mest värdefulla områden bör skyddas tex genom marina naturreservat.
 • Vi vill skapa incitament för ett hållbart jord-och skogsbruk utan att urholka äganderätten.
 • Vi vill skapa ett jord- och skogsbruk där forskning och utveckling står som grund för att nå mindre negativ klimatpåverkan.
 • Den åländska, närproducerade maten gynnar både miljön och ekonomin.
 • Vi vill sätta fokus på hållbart brukande som gynnar åländsk livsmedelsproduktion, med hållbar vilt- och fiske- och jordbrukspolitik som en del av lösningen.
 • Den offentliga sektorn bör köpa in klimatsmart mat till sina enheter.
 • Rent vatten är livsavgörande. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand och de vattentäkter som råvattnet tas ifrån, och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet, måste därför skyddas mot föroreningar.
 • Vi behöver, tillsammans med näringslivet, utveckla metoder för att minska förbrukningen av dricksvatten inom produktionsnäringarna och också förhindra ut- och inläckage i stamnäten.

Infrastruktur, byggande och fysisk planering

 • Ålänningarna ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt välja var de vill bo och jobba. Vi vill skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller skärgården att förverkliga sina drömmar.
 • För en levande glesbygd behövs bra infrastruktur; både vägar och skärgårdstrafik men också internet, el och vatten.
 • Åland ska ha en väl utbyggd IT-infrastruktur som skapar möjligheter att bo, jobba och vara företagare i glesbygden.
 • Kollektivtrafiken ska utgå från medborgarnas behov till rörlighet och medverka till en enklare vardag för medborgare och företag.
 • En enhetlig kollektivtrafik behövs för att stärka inflyttningen till alla områden på Åland och för att minska ålänningarnas bilberoende.
 • En vital skärgård är ett åländskt varumärke.
 • Skärgårdstrafiken är förutsättningen för en levande skärgård.
 • Vi vill stimulera till en snabbare övergång till klimatneutrala bränslen och energieffektiva fordon. Därför behövs ekonomiska styrmedel och långsiktiga mål och en vidareutveckling av kortrutten.
 • Liberalerna ställer sig även positiva till alternativa lösningar med teknik som finns idag, så som tunnlar, men också ny teknik som idag inte är tillgänglig.
 • Målet med samhällsplaneringen, byggnader och offentliga miljöer ska vara att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för alla.
 • En ändamålsenlig struktur är central och ska ligga till grund för sociala och ekonomiska effekter.
 • Planeringens mål ska vara att skapa bostäder efter människornas behov, attraktiva livsmiljöer, funktionella blå- och grönstrukturer och god tillgänglighet för alla.